استارت آپ (مناسب کسب و کار های کوچک)

رایگان

رشد
رایگان
 • 1 وب سایت
 • 1,000 بازدید از صفحه در هر ماه، در هر وب سایت
 • 8,000 ردیابی رویدادهای بازدیدکنندگان در هر ماه، در هر وب سایت
 • رویدادهای 30 روز نگهداری داده برای بازدیدکنندگان
 • ویدیو رویداد ها 400 در هر ماه، در هر وب سایت
 • ذخیره اطلاعات 30 روز برای تکرار جلسات
 • 5 نقشه حرارتی
 • 2 کمپین 360 و سفر مشتری
 • 2 تحلیل کد و بهینه سازی
 • 6 پیگیری اهداف
 • 3 گزارش ساز
 • 3 لندینگ پیج
 • 3 فرم ساز
 • 1 مانیتورینگ
انتخاب پکیج

پایه

رشد
0 4,900,000 0
توضیحات
هزینه ماهانه 490,000 خرید سالانه 4,900,000 هدیه خرید 980,000
 • 1 وب سایت
 • 2,000 بازدید از صفحه در هر ماه، در هر وب سایت
 • 16,000 ردیابی رویدادهای بازدیدکنندگان در هر ماه، در هر وب سایت
 • رویدادهای 30 روز نگهداری داده برای بازدیدکنندگان
 • ویدیو رویداد ها 600 در هر ماه، در هر وب سایت
 • ذخیره اطلاعات 30 روز برای تکرار جلسات
 • 7 نقشه حرارتی
 • 5 کمپین 360 و سفر مشتری
 • 9 پیگیری اهداف
 • گزارش هفتگی ایمیل
 • 7 گزارش ساز
 • 1 مانیتورینگ
انتخاب پکیج

معمولی

رشد
0 7,900,000 0
توضیحات
هزینه ماهانه 790,000 خرید سالانه 7,900,000 هدیه خرید 1,580,000
 • 1 وب سایت
 • 5,400 بازدید از صفحه در هر ماه، در هر وب سایت
 • 38,400 ردیابی رویدادهای بازدیدکنندگان در هر ماه، در هر وب سایت
 • رویدادهای 60 روز نگهداری داده برای بازدیدکنندگان
 • ویدیو رویداد ها 1,200 در هر ماه، در هر وب سایت
 • ذخیره اطلاعات 60 روز برای تکرار جلسات
 • 10 نقشه حرارتی
 • 8 کمپین 360 و سفر مشتری
 • 20 پیگیری اهداف
 • گزارش هفتگی ایمیل
 • تیم ها
 • 10 گزارش ساز
 • 5 مانیتورینگ
انتخاب پکیج

برنزی

رشد
0 9,900,000 0
توضیحات
هزینه ماهانه 990,000 خرید سالانه 9,900,000 هدیه خرید 1,980,000
 • 1 وب سایت
 • 10,800 بازدید از صفحه در هر ماه، در هر وب سایت
 • 86,400 ردیابی رویدادهای بازدیدکنندگان در هر ماه، در هر وب سایت
 • رویدادهای 60 روز نگهداری داده برای بازدیدکنندگان
 • ویدیو رویداد ها 2,400 در هر ماه، در هر وب سایت
 • ذخیره اطلاعات 60 روز برای تکرار جلسات
 • 15 نقشه حرارتی
 • 13 کمپین 360 و سفر مشتری
 • 30 پیگیری اهداف
 • گزارش هفتگی ایمیل
 • تیم ها
 • 20 گزارش ساز
 • 10 مانیتورینگ
انتخاب پکیج